ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Plexi-world zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Door een bestelling bij Plexi-world te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Plexi-world gelden ook ten behoeve van eventueel door Plexi-world ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Plexi-world zijn vrijblijvend. Plexi-world heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Plexi-world uw bestelling heeft geaccepteerd. Plexi-world heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief verzendkosten en zaag/snijkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 U kunt betalen via iDEAL of Bancontact. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL of Bancontact zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Plexi-world het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Plexi-world, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Plexi-world.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Plexi-world anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Plexi-world geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2  Plexi-world garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Plexi-world te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Plexi-world de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Heeft u gepersonaliseerde producten besteld en betaald met iDEAL of Bancontact, dan nemen we uw bestelling direct in productie. Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een overboeking en de betaling nog niet hebt gedaan.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1  Plexi-world is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Plexi-world, dan wel tussen Plexi-world en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Plexi-world.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Plexi-world deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Plexi-world in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Plexi-world vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3  Plexi-world mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Plexi-world toekomende rechten, heeft Plexi-world in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Schade, aansprakelijkheid en garantie
11.1  Plexi-world is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.  

11.2 Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.  

11.3 Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Plexi-world wordt vergoed.   

11.4 Indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen is Plexi-world hiervoor niet voor verantwoordelijk.    

11.5 Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Plexi-world geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

Het team van  Plexi-world